Wniosek egzekucyjny

06.05.2022

Wniosek egzekucyjny jest pismem kierowanym do komornika sądowego, który wszczyna egzekucję. Musi  on spełniać określone wymogi, zawarte w art. 797 kpc. Należy również podkreślić, że aby złożyć wniosek egzekucyjny należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego  - jest to podstawa do wszczęcie egzekucji. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula jest nadawana przez sąd który wydał tytuł egzekucyjny i uprawnia do egzekucji.

 

Co może stanowić tytuł egzekucyjny? O tym informuje art. 777 kpc


1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

 

W przypadku otrzymania tytułu wykonawczego wobec osoby będącej w związku małżeńskim niemożliwe jest aby był on skuteczny wobec małżonka . Egzekucja zawsze jest prowadzona z majątku osobistego dłużnika

Będąc w posiadaniu tytułu wykonawczego możemy złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Musi on zawierać następujące elementy:

1) Wskazanie komornika

Należy wskazać komornika właściwego ze względu  na miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika. Wierzycielowi przysługuje również możliwość wyboru komornika, oczywiście z pewnymi wyjątkami - takie prawo nie przysługuje w przypadku egzekucji z: nieruchomości, o wydanie nieruchomości, bądź wprowadzenie w jej posiadanie, w sprawach dotyczących opróżnienia mieszkań.

2) Dane wierzyciela wraz z dokładnym wskazaniem adresu zamieszkania , numerem PESEL, NIP LUB REGON. W przypadku gdy wierzyciel reprezentowany jest przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego należy podać również ich dane.

3) Dane dłużnika wraz z dokładnym wskazaniem adresu zamieszkania , numerem PESEL, NIP LUB REGON.

5) wskazanie świadczenia  poprzez wskazanie kwoty jaka ma zostać wyegzekwowana oraz czy egzekucji będą podlegać również odsetki.  Należy również podać datę od kiedy mają być naliczane odsetki.

6) sposób przeprowadzenia egzekucji odnosi  się do rodzaju majątku dłużnika wobec którego przeprowadza się egzekucję. Może dotyczyć ruchomości, nieruchomości,  wynagrodzenia za pracę,  rachunków bankowych, rent, emerytur etc.

7) oświadczenie o wyborze komornika

8) zlecenie poszukiwania majątku. Dzięki temu jest możliwe skuteczniejsze przeprowadzenie egzekucji, w szczególności gdy nie mamy pewności co do szczegółowych informacji co do majątku dłużnika a i tym samym istnieje ryzyko nieskutecznej egzekucji.

9) sposób w jakiś środki wyegzekwowane przez komornika mają zostać przekazane wierzycielowi. Jest możliwość przekazania poprzez przelew bankowy (w tym przypadku należy wskazać nr konta bankowego)  lub przekaz pocztowy.  Oczywiście szybszym  i pewniejszym sposobem będzie przelew bankowy.

10) podpis wierzyciela.

Działania podjęte przez komornika

Należy zaznaczyć, że to od wniosku zależy jakie czynności i w jakim zakresie zostaną podjęte przez Komornika, gdyż jego działanie jest ograniczone przez wniosek egzekucyjny.  Nie może on podjąć egzekucji z większej sumy niż wskazana we wniosku, a także prowadzić egzekucji ze składników majątku nieobjętych wnioskiem.  W przypadku niedopełnienia formalności komornik wzywa do uzupełnienia braków, a ich nieuzupełnienie w terminie 7 dni skutkuje zwrotem wniosku.